Poslovni uvjeti

1. UVODNE ODREDBE

 1. Ovi poslovni uvjeti (u daljnjem tekstu "poslovni uvjeti") trgovačkog društva Pertina Group a.s., sa sjedištem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Prag 1, identifikacijski broj: 18043160, upisane u trgovački registar koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel B, uložak 27940 (u daljnjem tekstu "prodavatelj") uređuju u skladu s odredbom § 1751 stavak 1 Zakona br. 89/2012 Zb., građanski zakonik, u izmijenjenom obliku (u daljnjem tekstu "građanski zakonik") međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz ili na temelju ugovora o kupnji (u daljnjem tekstu "ugovor o kupnji") sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu "kupac") putem internetske trgovine prodavatelja. Internetsku trgovinu prodavatelj vodi na web stranici smještenoj na internetskoj adresi www.lexibook.hr (u daljnjem tekstu "web stranica"), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine").
 2. Poslovni uvjeti se ne primjenjuju u slučajevima kada osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja, pravna osoba ili osoba koja djeluje prilikom naručivanja robe u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru svoje samostalne profesionalne djelatnosti.
 3. Odredbe koje odstupaju od poslovnih uvjeta mogu se dogovoriti u ugovoru o kupnji. Odredbe ugovora o kupnji imaju prednost pred odredbama poslovnih uvjeta.
 4. Odredbe poslovnih uvjeta su dio ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji i poslovni uvjeti su sastavljeni na hrvatskom jeziku. Ugovor o kupnji može se sklopiti na hrvatskom jeziku.
 5. Tekst poslovnih uvjeta može prodavatelj mijenjati ili dopunjavati. Ovim odredbama se ne dovode u pitanje prava i obveze nastale tijekom trajanja prethodnog teksta poslovnih uvjeta.
 6. Ovi poslovni uvjeti su važeći od 1.6.2024.

2. KORISNIČKI RAČUN

 1. Na temelju registracije kupca provedene na web stranici, kupac može pristupiti svom korisničkom sučelju (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Iz svog korisničkog računa ili bez registracije izravno s web sučelja trgovine, kupac može naručivati robu.
 2. Pri registraciji na web stranici i pri naručivanju robe, kupac je dužan pravilno i istinito navesti sve podatke. Podaci navedeni u korisničkom računu kupca moraju se ažurirati pri svakoj promjeni. Podaci navedeni od strane kupca u korisničkom računu i pri naručivanju robe smatraju se točnima od strane prodavatelja.
 3. Pristup korisničkom računu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati tajnost informacija potrebnih za pristup svom korisničkom računu.
 4. Kupac nije ovlašten omogućiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.
 5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno u slučaju kada kupac ne koristi svoj korisnički račun duže od godinu dana ili u slučaju kada kupac krši svoje obveze iz ugovora o kupnji (uključujući poslovne uvjete).
 6. Kupac je svjestan da korisnički račun možda neće biti dostupan neprekidno, posebno s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme prodavatelja, odnosno potrebno održavanje hardverske i softverske opreme trećih strana.

3. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPNJI

 1. Sva prezentacija robe smještene u web sučelju trgovine ima informativnu svrhu i prodavatelj nije obvezan sklopiti ugovor o kupnji u vezi s tom robom. Odredba § 1732 stavak 2 građanskog zakonika se ne primjenjuje.
 2. Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući navođenje cijena pojedine robe i troškova povrata robe, ako ta roba iz svoje prirode ne može biti vraćena redovnom poštanskom pošiljkom. Cijene robe su navedene uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe ostaju važeće za vrijeme prikazivanja u web sučelju trgovine. Cijene robe se ne prilagođavaju kupčevoj osobi na temelju automatizirane odluke. Ovom odredbom se ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi ugovor o kupnji pod posebno dogovorenim uvjetima.
 3. Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe, te o načinu i vremenu dostave robe. Informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe navedene u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba dostavlja na području Hrvatske. U slučaju da prodavatelj nudi besplatnu dostavu robe, preduvjet za stjecanje prava na besplatnu dostavu robe za kupca je plaćanje minimalnog ukupnog iznosa dostavljene robe u iznosu određenom u web sučelju trgovine. U slučaju djelomičnog odustajanja od ugovora o kupnji od strane kupca i ukupni iznos robe, kod koje nije bilo odustajanja od ugovora o kupnji od strane kupca, ne doseže minimalni iznos potreban za stjecanje prava na besplatnu dostavu robe prema prethodnoj rečenici, pravo kupca na besplatnu dostavu robe prestaje i kupac je dužan platiti prodavatelju troškove dostave robe.
 4. Za naručivanje robe kupac popunjava narudžbenicu u web sučelju trgovine. Narudžbenica sadrži posebno informacije o:
  1. naručenoj robi (kupac "ubacuje" naručenu robu u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
  2. načinu plaćanja ukupne cijene robe, podatke o željenom načinu dostave naručene robe i
  3. informacije o troškovima vezanim uz dostavu robe (u daljnjem tekstu zajedno "narudžba").
 5. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu se omogućuje provjera i izmjena unesenih podataka u narudžbi koje je kupac unio, i to s obzirom na mogućnost kupca da otkriva i ispravlja pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Završi narudžbu (plati)". Podaci navedeni u narudžbi smatraju se točnima od strane prodavatelja. Prodavatelj neposredno nakon primitka narudžbe potvrđuje primitak narudžbe kupcu putem elektroničke pošte na elektroničku adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "elektronička adresa kupca").
 6. Prodavatelj je uvijek ovlašten, ovisno o naravi narudžbe (količina robe, iznos cijene, predviđeni troškovi dostave), zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pisanim ili telefonskim putem).
 7. Prihvaćanjem narudžbe (prihvaćanjem) od strane prodavatelja koja se šalje kupcu elektroničkom poštom na elektroničku adresu kupca, nastaje pravni odnos između prodavatelja i kupca.
 8. Kupac pristaje na korištenje komunikacijskih sredstava na daljinu prilikom zaključivanja ugovora o kupnji. Troškove koje kupac snosi prilikom korištenja komunikacijskih sredstava na daljinu u vezi sa zaključivanjem ugovora o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac sam, pri čemu ti troškovi ne razlikuju od osnovne stope.

4. CIJENA ROBE I PLAĆANJE

 1. Cijenu robe i eventualne troškove povezane s dostavom robe prema ugovoru o kupnji, kupac može platiti prodavatelju na nekoliko načina, ovisno o trenutnim uvjetima i načinima plaćanja koje pružamo na našim web stranicama www.lexibook.hr. Neke od ponuđenih mogućnosti plaćanja mogu biti sljedeće:
  1. unaprijed putem bankovnog prijenosa na račun prodavatelja (broj računa se razlikuje ovisno o zemlji iz koje kupac naručuje);
  2. unaprijed putem bankovne kartice;
  3. Apple Pay;
  4. Google Pay;
  5. PayPal;
  6. putem kredita koji pruža treća strana;
  7. prilikom preuzimanja robe pouzećem u mjestu izdavanja ili prijevozniku prilikom dostave prema odabranom prijevozniku i njegovim tehničkim mogućnostima (gotovinom ili bankovnom karticom); dostupnost plaćanja pouzećem može se razlikovati ovisno o zemlji iz koje kupac naručuje;
  8. unaprijed putem bankovnog prijenosa putem druge platne usluge ovisno o trenutnim uvjetima i načinima plaćanja koje pružamo na našim web stranicama.
 2. Prodavatelj zadržava pravo isključiti određeni način plaćanja u pojedinim slučajevima.
 3. Uz kupovnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju i troškove povezane s pakiranjem i dostavom robe u dogovorenom iznosu. Ako nije drugačije navedeno, pod kupovnom cijenom se podrazumijevaju i troškovi povezani s dostavom robe.
 4. Prodavatelj ne traži od kupca polog ili sličnu uplatu. Ovom odredbom se ne dovodi u pitanje odredba čl. 4.7 poslovnih uvjeta o obvezi plaćanja kupovne cijene robe unaprijed.
 5. U slučaju plaćanja gotovinom, pouzećem ili u mjestu izdavanja pošiljke, kupovna cijena je plaćena prilikom preuzimanja robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupovna cijena dospijeva u roku od 7 dana od zaključenja ugovora o kupnji.
 6. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan plaćati kupovnu cijenu robe zajedno s navođenjem varijabilnog simbola plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati kupovnu cijenu je ispunjena trenutkom pripisivanja odgovarajućeg iznosa na račun prodavatelja.
 7. Prodavatelj je ovlašten, posebno u slučaju da kupac ne dodatno potvrdi narudžbu (čl. 3.6), zatražiti plaćanje cijele kupovne cijene od kupca prije slanja robe kupcu. Odredba § 2119 stavak 1 građanskog zakonika se ne primjenjuje.
 8. Eventualne popuste na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu nije moguće međusobno kombinirati.
 9. Ako je to u poslovnom prometu uobičajeno ili ako je tako određeno općim obvezujućim propisima, prodavatelj će izdati kupcu porezni dokument - račun u vezi s plaćanjima izvršenim na temelju ugovora o kupnji. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj će izdati račun kupcu nakon plaćanja cijene robe i poslati ga u elektroničkom obliku na elektroničku adresu kupca.

5.  ODUSTAJANJE OD UGOVORA O KUPOVINI

 1. Kupac je svjestan da prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika, između ostalog, nije moguće odustati od ugovora o isporuci:
  1. roba koja je proizvedena prema zahtjevima kupca ili prilagođena njegovim osobnim potrebama,
  2. robe koja je podložna brzom kvarenju ili robe kratkog roka trajanja, kao i robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom zbog svoje prirode,
  3. robe koja je u zapečaćenom pakiranju koju zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga nije moguće vratiti nakon što ju je kupac otvorio, i
  4. zvučnih ili slikovnih zapisa ili računalnih programa u zapečaćenom pakiranju, ako ih je kupac otvorio.
 2. Ako se ne radi o slučaju navedenom u čl. 5.1 uvjetima poslovanja ili o drugom slučaju kada nije moguće odustati od ugovora o kupovini, kupac može odustati od ugovora o kupovini u roku od trideset (30) dana od dana kada kupac ili osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, preuzme robu, ili:
  1. posljednji primjerak robe, ako kupac naruči više primjeraka robe koji se isporučuju odvojeno,
  2. posljednja stavka ili dio isporuke robe koja se sastoji od više stavki ili dijelova, ili
  3. prva isporuka robe, ako je ugovorom dogovorena redovita isporuka robe u dogovorenom razdoblju.
 3. Odustanak od ugovora o kupovini mora biti poslan prodavatelju u roku navedenom u čl. 5.2 uvjeta poslovanja. Za odustanak od ugovora o kupovini kupac može koristiti obrazac koji mu je dostavljen od strane prodavatelja, a koji je prilog uvjetima poslovanja. Odustanak od ugovora o kupovini kupac može poslati, između ostalog, na adresu poslovnice prodavatelja ili na adresu elektroničke pošte prodavatelja info@lexibook.hr.
 4. U slučaju odustanka od ugovora o kupovini, ugovor o kupovini se poništava od početka. Kupac šalje robu prodavatelju natrag bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od odustanka od ugovora, osim ako mu prodavatelj ponudi da sam preuzme robu. Rok iz prethodne rečenice se poštuje ako kupac pošalje robu prije isteka tog roka. Ako kupac odustane od ugovora o kupovini, kupac snosi troškove povezane s vraćanjem robe prodavatelju, čak i ako roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode.
 5. Kupac može besplatno koristiti povrat robe ako prodavatelj to nudi pod uvjetima i na način koji je odredio prodavatelj.
 6. U slučaju odustanka od ugovora o kupovini prema čl. 5.2 uvjeta poslovanja, prodavatelj će kupcu vratiti primljena novčana sredstva u roku od četrnaest (14) dana od odustanka od ugovora o kupovini, na isti način na koji ih je prodavatelj primio od kupca. Prodavatelj je također ovlašten vratiti izvršenje koje je kupac već primio prilikom povrata robe kupcu ili na drugi način, ako se kupac s tim složi i ako mu to ne stvara dodatne troškove. Ako kupac odustane od ugovora o kupovini, prodavatelj nije obvezan vratiti primljena novčana sredstva kupcu prije nego što prodavatelj primi robu ili dok kupac ne dokaže da je robu poslao natrag, ovisno o tome što se dogodi ranije.
 7. Prodavatelj je ovlašten jednostrano odbiti zahtjev za nadoknadu štete nastale na robi protiv zahtjeva kupca za povrat kupovne cijene.
 8. U slučajevima kada kupac ima pravo prema odredbi § 1829 stavka 1 Građanskog zakonika odustati od ugovora o kupovini, prodavatelj je također ovlašten odustati od ugovora o kupovini u bilo kojem trenutku do trenutka preuzimanja robe od strane kupca. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupovnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinski na račun koji je kupac odredio.
 9. Ako se uz robu pruži dar kupcu, ugovor o darivanju između prodavatelja i kupca sklopljen je s uvjetom raskida, da se, ako kupac odustane od ugovora o kupovini, ugovor o darivanju u vezi s takvim darom gubi na snazi i kupac je dužan zajedno s robom vratiti i dar koji je dobio prodavatelju.

 

6.  PRIJEVOZ I ISPORUKA ROBE

 1. Ako je na temelju posebnog zahtjeva kupca dogovoren način prijevoza, kupac snosi rizik i eventualne dodatne troškove povezane s tim načinom prijevoza.
 2. Ako je prema ugovoru o kupovini prodavatelj obvezan isporučiti robu na mjesto određeno kupcem u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke.
 3. Ako iz razloga na strani kupca robu treba dostaviti ponovno ili na drugi način nego što je navedeno u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovnom dostavom robe ili troškove povezane s drugim načinom dostave.
 4. Kod preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti neoštećenost pakiranja robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. Ako se otkrije oštećenje pakiranja koje ukazuje na neovlašteni pristup pošiljci, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. Time se ne dovode u pitanje prava kupca iz odgovornosti za nedostatke robe i druga prava kupca koja proizlaze iz propisa koji su općenito obvezujući.
 5. Druga prava i obveze strana u vezi s prijevozom robe mogu se regulirati posebnim isporučnim uvjetima prodavatelja, ako su izdani od strane prodavatelja.

 

7.  PRAVA OD NEISPRAVNE IZVEDBE

 1. Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima iz neispravne izvedbe reguliraju se odgovarajućim propisima koji su općenito obvezujući (posebno odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174b Građanskog zakonika i Zakonom br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, u izmijenjenom obliku).
 2. Ako je predmet kupnje materijalna pokretna stvar koja je povezana s digitalnim sadržajem ili uslugom digitalnog sadržaja na takav način da ne bi mogla ispunjavati svoje funkcije bez njih (u daljnjem tekstu „stvar s digitalnim svojstvima“), odredbe o odgovornosti prodavatelja za nedostatke također se primjenjuju na pružanje digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja, čak i ako ih pruža treća osoba. To ne vrijedi ako je iz sadržaja ugovora o kupovini i prirode stvari očito da se pružaju odvojeno.
 3. Prodavatelj jamči kupcu da stvar nema nedostatke pri preuzimanju. Posebno, prodavatelj jamči kupcu da stvar:
  1. odgovara dogovorenom opisu, vrsti i količini, kao i kvaliteti, funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti i drugim dogovorenim svojstvima,
  2. je pogodna za svrhu koju kupac zahtijeva i s kojom je prodavatelj suglasan, i
  3. isporučena je s dogovorenim priborom i uputama za uporabu, uključujući upute za montažu ili instalaciju.
 4. Prodavatelj jamči kupcu da, osim dogovorenih svojstava:
  1. stvar je prikladna za svrhu koju stvari tog tipa obično služe, uzimajući u obzir prava trećih osoba, zakonske propise, tehničke norme ili kodekse ponašanja u toj djelatnosti, ako nema tehničkih normi,
  2. stvar količinom, kvalitetom i drugim svojstvima, uključujući trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, odgovara uobičajenim svojstvima stvari iste vrste koje kupac može razumno očekivati, uzimajući u obzir javna izjava prodavatelja ili druge osobe u istom lancu ugovora, posebno oglašavanje ili označavanje, osim ako prodavatelj dokaže da mu to nije bilo poznato ili da je u vrijeme sklapanja ugovora bilo izmijenjeno na barem jednako usporediv način kao što je učinjeno, ili da to nije moglo utjecati na odluku o kupnji,
  3. stvar je isporučena s priborom, uključujući ambalažu, upute za montažu i druge upute za uporabu koje kupac razumno može očekivati, i
  4. stvar odgovara kvalitetom ili izvedbom uzorku ili predlošku koji je prodavatelj kupcu dao prije sklapanja ugovora o kupovini.
 5. Odredbe čl. 7.4 uvjeta poslovanja ne primjenjuju se ako je prodavatelj kupca posebno upozorio prije sklapanja ugovora o kupovini da se neko svojstvo stvari razlikuje i kupac je izričito suglasan s tim pri sklapanju ugovora o kupovini.
 6. Prodavatelj je odgovoran kupcu i za nedostatak koji je uzrokovan neispravnom montažom ili instalacijom koju je izvršio prodavatelj ili na njegovu odgovornost. To vrijedi i u slučaju da je montažu ili instalaciju izvršio kupac i nedostatak je nastao zbog nedostatka uputa koje je prodavatelj ili pružatelj digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja dao za to, ako je riječ o stvari s digitalnim svojstvima.
 7. Ako se nedostatak pojavi tijekom jedne godine od preuzimanja, smatra se da je stvar bila neispravna već pri preuzimanju, osim ako priroda stvari ili nedostaci isključuju to. Taj rok ne teče tijekom vremena u kojem kupac ne može koristiti stvar, ako je nedostatak opravdano iznio.
 8. Ako je predmet kupnje stvar s digitalnim svojstvima, prodavatelj će osigurati da će kupcu biti pružene dogovorene ažuriranja digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja. Osim dogovorenih ažuriranja, prodavatelj će osigurati da će kupcu biti pružena ažuriranja koja su nužna da bi stvar zadržala svojstva prema čl. 7.3 i čl. 7.4 uvjeta poslovanja, i da će biti obaviješteni o njihovoj dostupnosti
  1. tijekom dvije godine, ako je prema ugovoru o kupovini dogovoreno da će digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja biti pruženi kontinuirano tijekom određenog vremenskog razdoblja, i ako je dogovoreno da će se pružati tijekom razdoblja dužeg od dvije godine, tijekom cijelog tog razdoblja,
  2. tijekom vremena koje kupac razumno može očekivati, ako je prema ugovoru o kupovini digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja pružena jednokratno; to se procjenjuje prema vrsti i svrsi stvari, prirodi digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja i uzimajući u obzir okolnosti pri sklapanju ugovora i prirodu obveze.
 9. Izuzetak od čl. 7.8 uvjeta poslovanja ne primjenjuje se ako je prodavatelj kupca posebno upozorio prije sklapanja ugovora o kupovini da ažuriranja neće biti pružena i kupac je izričito suglasan s tim pri sklapanju ugovora o kupovini.
 10. Ako kupac ne izvrši ažuriranje u razumnom roku, nema prava iz nedostatka koji je nastao samo zbog neizvršenog ažuriranja. To ne vrijedi ako kupac nije bio upozoren na ažuriranje ili na posljedice njegovog neizvršenja ili ažuriranje nije izvršio ili ga je izvršio na neispravan način zbog nedostatka uputa. Ako je prema ugovoru o kupovini dogovoreno da će digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja biti pruženi kontinuirano tijekom određenog vremenskog razdoblja i ako se ili pojavi ili se pojavi nedostatak u razdoblju prema čl. 7.8.1 i čl. 7.8.2 uvjeta poslovanja, smatra se da je digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja pružena s nedostatkom.
 11. Kupac može iznijeti primjedbu na nedostatak koji se pojavi na stvari u roku od dvije godine od preuzimanja. Ako je predmet kupnje stvar s digitalnim svojstvima i ako je prema ugovoru o kupovini dogovoreno da će digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja biti pruženi kontinuirano tijekom određenog vremenskog razdoblja, kupac može iznijeti primjedbu na nedostatak koji se pojavi na njima u roku od dvije godine od preuzimanja. Ako je prema ugovoru o kupovini predviđeno da se ispunjava tijekom razdoblja dužeg od dvije godine, kupac ima pravo na nedostatak koji se pojavi u tom razdoblju. Ako je kupac opravdano iznio primjedbu na nedostatak prodavatelju, vrijeme za iznošenje primjedbe na nedostatak stvari ne teče tijekom vremena u kojem kupac ne može koristiti stvar.
 12. Ako stvar ima nedostatak, kupac može zahtijevati njegovo otklanjanje. Prema svojem izboru, može zahtijevati isporuku nove stvari bez nedostatka ili popravak stvari, osim ako je odabrani način otklanjanja nedostatka nemoguć ili u usporedbi s drugim načinom neprikladno skup; to se posebno procjenjuje s obzirom na značaj nedostatka, vrijednost koju bi stvar trebala imati bez nedostatka i mogu li se na drugi način otkloniti nedostaci bez značajnih poteškoća za kupca. Prodavatelj može odbiti otklanjanje nedostatka ako je to nemoguće ili neprikladno, posebno s obzirom na značaj nedostatka i vrijednost koju bi stvar trebala imati bez nedostatka.
 13. Prodavatelj će u primjerenom roku nakon iznošenja primjedbe otkloniti nedostatak tako da kupcu ne stvori značajne poteškoće, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupac stvar kupio. Za otklanjanje nedostatka prodavatelj preuzima stvar na svoje troškove. Ako je potrebno demontirati stvar čija je montaža izvršena u skladu s prirodom i svrhom stvari prije nego što se nedostatak pojavio, prodavatelj će izvršiti demontažu neispravne stvari i montažu popravljene ili nove stvari ili će snositi troškove s tim povezane.
 14. Kupac može zahtijevati primjereni popust ili odustati od ugovora o kupovini ako:
  1. prodavatelj odbije otklanjanje nedostatka ili ga ne otkloni u skladu s čl. 7.13 uvjeta poslovanja,
  2. nedostatak se ponavlja,
  3. nedostatak je bitno kršenje ugovora o kupovini, ili
  4. iz izjave prodavatelja ili okolnosti je očito da nedostatak neće biti otklonjen u primjerenom roku ili bez značajnih poteškoća za kupca.
 15. Ako nedostatak stvari nije značajan, kupac ne može odustati od ugovora o kupovini (u smislu čl. 7.14 uvjeta poslovanja); smatra se da nedostatak stvari nije značajan. Ako kupac odustane od ugovora o kupovini, prodavatelj će kupcu vratiti kupovnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja nakon što prodavatelj primi stvar ili nakon što kupac dokaže da je poslao stvar.
 16. Nedostatak se može iznijeti prodavatelju kod kojeg je roba kupljena. Međutim, ako je druga osoba određena za popravak, koja je bliža prodavatelju ili bliža kupcu, kupac će iznijeti nedostatak onome tko je određen za izvršenje popravka.
 17. Osoba koja ima pravo iz nedostatka ispravnosti ima pravo na nadoknadu razumno utrošenih troškova prilikom ostvarivanja tog prava. Ako kupac ne zahtijeva nadoknadu u roku od mjesec dana nakon isteka roka u kojem treba iznijeti nedostatak, sud neće priznati pravo na nadoknadu ako prodavatelj tvrdi da zahtjev za nadoknadu nije podnesen na vrijeme.
 18. Druga prava i obveze strana koje se odnose na odgovornost prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati reklamacijskim postupkom prodavatelja.
 19. Prodavatelj ili druga osoba može kupcu pružiti jamstvo za kvalitetu iznad njegovih zakonskih prava iz nedostatka ispravnosti.

 

8. DODATNA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

 1. Kupac postaje vlasnik robe plaćanjem punog iznosa kupoprodajne cijene robe.
 2. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja prema kupcu u smislu odredbe § 1820 stavak 1 točka n) Građanskog zakonika.
 3. Prodavatelj osigurava rješavanje prigovora potrošača putem elektroničke pošte. Prigovore je moguće slati na elektroničku adresu prodavatelja. Prodavatelj će obavijestiti kupca o rješavanju njegovog prigovora putem elektroničke pošte. Prodavatelj nije postavio druga pravila za rješavanje prigovora.
 4. Nadležno tijelo za izvanparnično rješavanje potrošačkih sporova iz kupoprodajnog ugovora je Češka tržišna inspekcija, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, OIB: 000 20 869, internetska adresa: https://www.coi.cz/en/. Platformu za rješavanje sporova putem interneta na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr moguće je koristiti za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora.
 5. Europski potrošački centar Češka Republika, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/en/ je kontakt mjesto prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).
 6. Kupac se može obratiti prigovorom nadzornom tijelu ili državnom nadzornom tijelu. Prodavatelj ima dozvolu za prodaju robe na temelju obrtničke dozvole. Obrtnički nadzor provodi nadležni obrtnički ured u okviru svoje nadležnosti. Nadzor nad područjem zaštite osobnih podataka provodi Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka tržišna inspekcija provodi, između ostalog, nadzor nad poštivanjem Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, u izmijenjenom i dopunjenom tekstu.
 7. Kupac preuzima rizik promjene okolnosti u smislu odredbe § 1765 stavak 2 Građanskog zakonika.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. Svoju obvezu informiranja prema kupcu u smislu članka 13 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u vezi s obradom osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora, u svrhu pregovaranja o kupoprodajnom ugovoru i u svrhu ispunjenja javnih obveza prodavatelja, prodavatelj ispunjava putem posebnog dokumenta.

10. SLANJE POSLOVNIH PORUKA I POHRANA KOLAČIĆA

 1. Kupac se slaže u smislu odredbe § 7 stavak 2 Zakona br. 480/2004 Zb., o nekim uslugama informacijskog društva i izmjeni nekih zakona (Zakon o nekim uslugama informacijskog društva), u izmijenjenom i dopunjenom tekstu, sa slanjem poslovnih poruka prodavatelja na elektroničku adresu ili na telefonski broj kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu informiranja prema kupcu u smislu članka 13 GDPR-a u vezi s obradom osobnih podataka kupca u svrhu slanja poslovnih poruka putem posebnog dokumenta.
 2. Prodavatelj ispunjava svoje zakonske obveze u vezi s eventualnim pohranjivanjem kolačića na uređaju kupca putem posebnog dokumenta.

11. DOSTAVA

 1. Kupcu se može dostavljati na elektroničku adresu kupca.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Ako odnos koji proizlazi iz kupoprodajnog ugovora sadrži međunarodni (inozemni) element, strane se dogovaraju da će odnos biti reguliran češkim pravom. Odabirom prava prema prethodnoj rečenici kupac, koji je potrošač, ne gubi zaštitu koju mu pružaju odredbe pravnog poretka od kojih se ne može ugovorno odstupiti, a koje bi se primijenile u slučaju da ne postoji odabir prava prema odredbama članka 6 stavka 1 Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 593/2008 od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obvezne odnose (Rim I).
 2. Ako je neka odredba ovih uvjeta poslovanja nevažeća ili neučinkovita, ili postane takva, umjesto nevažeće odredbe stupa odredba koja najviše odgovara smislu nevažeće odredbe. Nevažeća ili neučinkovita jedna odredba ne utječe na valjanost ostalih odredbi.
 3. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete poslovanja, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan kupcu bez posebnog pristupa.
 4. Prilog uvjetima poslovanja čini uzorak obrasca za odustajanje od kupoprodajnog ugovora.
 5. Kontakt podaci prodavatelja: adresa sjedišta Pertina Group a.s., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Prag 1, adresa elektroničke pošte info@lexibook.hr. Prodavatelj ne pruža drugi način online komunikacije.